2020. március 22. vasárnap

Szolgálati közlemények: iroda és karitasz

Kérjük a kedves testvéreket, hogy az irodai szolgálatot csak temetéssel kapcsolatban keressék fel személyesen. Minden más kérdéssel/kéréssel a plébánia
telefonszámán +36 1 292 1407
vagy e-mail címén szemere18.plebania@gmail.com,
illetve a +36 20 476 6582 mobil telefonszámon várjuk a megkeresésüket!

A Karitász szolgálat a járvány miatt szünetel!


2020. március 17-től folyamatosan

Az MKPK és a Főegyházmegye közleményei a COVID-19-járvánnyal kapcsolatosan

Kedves Testvérek!
A Püspöki kar rendelkezése értelmében március 22-től a szentmisék és szertartások a mi templomunkban is ideiglenesen szünetelnek! A templom napközben nyitva lesz az imádkozók számára. Az idős testvéreink és a környéken lakó összes idős ember részére bevásárlási segítséget szerveztünk, melyről a mellékelt szórólapon olvashatnak tájékoztatást. Jelentkezzenek bátran a 60-65 év felettiek, akiknek a családjuk nem tudja megoldani a bevásárlást, és mindenképpen maradjanak otthon, amíg a vírusveszély tart!

2020. március 17. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye intézkedése az MKPK legújabb közleményéhez kapcsolódva
Főtisztelendő Paptestvérek!

A COVID-19-járvány terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki.
A dokumentum elrendeli, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a papok misézhetnek (sőt, misézzenek is!), de sine populo, vagyis nép részvétele nélkül. A templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni, de a papok ne ebben az időszakban végezzék a liturgiát!
Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21.) kell bevezetni a főegyházmegye területén, vagyis szombat reggeli misét még lehet tartani, de vasárnap előesti misét már nem. Aki viszont szeretné, az már akár holnaptól bevezetheti. Fontos, hogy híveink figyelmét a lehető legjobban és a lehető legtöbb csatornán felhívjuk a változásokra, s javasoljuk nekik az online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A már felvett miseszándékokat a Főtisztelendő Paptestvérek végezzék el magánmiséik alkalmával.
A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell javasolni és szorgalmazni. Ezzel, valamint az általános feloldozással kapcsolatban csatolok jelen üzenethez egy másik fontos dokumentumot is, magyarázatként és kiegészítésként.
További áldott nagyböjti készületet kívánok mindenkinek, és sok erőt és kegyelmet ennek a rendkívüli és nehéz helyzetnek a kezeléséhez és elviseléséhez! Felmerülő kérdések esetén szívesen állunk mindenkinek a segítségére.
Paptestvéri szeretettel:
Kelemen Imre, irodaigazgató

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS


Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)


A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA


A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)


Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.


LELKI ÁLDOZÁS


A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.


Ima a lelki áldozáshoz:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

2020. március 17. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.
1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).
3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.
4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.
5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).
6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

 


2020. március 14. szombat

Erdő Péter bíboros imája a járvány idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és kéri a mellékelt fohász elimádkozását. (Forrás: magyarkurir.hu)


2020. március 15. vasárnap

Erdő Péter bíboros járvánnyal kapcsolatos állásfoglalása

„Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros úr, mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora, a területére nézve megadja. Kérjük tehát a Paptestvéreket, hogy nyugtassák meg az idősebb testvéreket, akik nem mernek a járvány idején templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Arra viszont hívjuk fel figyelmüket, hogy ettől még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.”

„A pénteki napon a Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy március 16-a hétfőtől a diákok nem fognak bejárni az iskolákba, hanem a tanítás digitális módon, távoktatásként fog folytatódni. Ez természetesen érvényes az iskolai hittanórákra is, vagyis lehetőség szerint digitális oktatással kell megoldani a vírus idején a tananyag átadását. Ezen kívül kérjük, hogy ebben az időszakban hagyják el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, s minden közösségi összejövetelt! Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra biztosítsunk lehetőséget templomainkban!”

Itt olvasható részletesebben: https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-felmentest-adott-vasarnapi-szentmisen-valo-reszvetel-kotelezettsege-alol


2020. március 15. vasárnap

Rendkívüli intézkedések a koronavírus-járvány miatt plébániánkon

A koronavírus-fertőzés miatt a babaszoba nem használható.
Reményeink szerint a jövő héttől a 9:30 órai szentmiséket kihangosítjuk a templom teraszára a gyerekes családok részére.
Az adományok felhozatalai szolgálat is szünetel, és a szentmise végén a gyerekek kis kereszt helyett szenteltvízzel való megáldást kapnak.
További információk a mellékelt szórólapohn olvashatók!


2020. március 19. csütörtök

Szent József főünnepe

Március 19-én, csütörtökön Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz, 19 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét.


2020. március 15. vasárnap

Elmarad a fiataloknak meghirdetett kalandtúra

A járvány miatt a március 21-ére meghirdetett kalandtúra is elmarad!


2020. március 8. vasárnap

Jelentkezés adományok felhozatalára és felolvasásra

Várjuk a családok jelentkezését a vasárnapi 9:30 órai szentmisékre az adományok felhozatalára. Feliratkozni hátul a kis asztalon kitett jelentkezési lapon lehet. Kérjük továbbá, hogy a felolvasásra is időben jelentkezzenek mindazon testvérek, akik tudják előre, hogy a következő vasárnapokon melyik szentmisére jönnek. Olvasásra a sekrestyében kell feliratkozni.


2020. április 7. kedd

Gyóntatás nagykedden

Előre hirdetjük, hogy április 7-én, nagykedden 17 órától külön gyónási alkalom lesz, amikor több atya is fog gyóntatni.


2020. március 21. szombat

Kalandtúra fiataloknak

Március 21-én, szombaton pilisi kalandtúrát szervezünk a fiatalok részére. Részletek a faliújságon elhelyezett plakáton olvashatóak. Sok szeretettel várunk mindenkit.


2020. március 9. hétfő

14 órás szentségimádás

Március 9-én, hétfőn ismét 14 órás szentségimádási napot tartunk 7–21 óráig. A kitett jelentkezési lapra iratkozzunk fel a szokásos módon. A 19 órai szentmisét magyar hazánkért ajánljuk fel, majd utána elénekeljük a Jézus szíve-litániát, 20–21 óráig pedig énekes, vezetett szentségimádás lesz. Jöjjünk el minél többen erre a szép, közös imádkozásra.


2020. március 8. vasárnap

Megjelent a Mustármag!

Megjelent plébániánk újságának, a Mustármagnak a nagyböjti száma, vigyünk családonként egyet-egyet belőle – de olvasható itt a honlapon a kezdőoldalról megnyitva, vagy a Letöltések menüpontból is, ahol a régebbi lapszámok is hozzáférhetők.


2020. március 8. vasárnap

Új titoklapok a Rózsafüzér társulatnak

A Rózsafüzér Társulat tagjai átvehetik a sekrestyében aktuális imalapjukat.


2020. március 6-7.

Elsőpéntek és elsőszombat

Március 6-a a hónap elsőpéntekje, 17:15 órától keresztút lesz az Asszonykör vezetésével, melyet 18 órától lelkigyakorlatos szentmise követ.
Március 7-én, szombaton elsőszombat lesz, ekkor 17:15 órától imádkozzuk a rózsafüzért, amely után ezúttal szintén lelkigyakorlatos szentmisét tartunk.
Március 8-án, vasárnap pedig a szokott módon 18 órakor lesz a triduum zárómiséje.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

↑ HIRDETÉSEK | ELŐRE-LÁTÓ ↓